sistema intern d'informació

A continuació, l’informem sobre el Sistema Intern d'Informació de DFV®GROUP:

En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, la “Llei 2/2023”), DFV®GROUP fa constar que compta amb un Sistema Intern d'Informació, sent l’empresa Divasa-Farmavic, S.A. la responsable del tractament de les dades personals de conformitat amb el que disposa la legislació vigent en aquest àmbit.

La finalitat d'aquest Sistema Intern d'Informació és atorgar una protecció adequada a les persones físiques que informin sobre alguna de les accions, omissions o infraccions previstes a la Llei 2/2023, així com enfortir la cultura de la informació, es infraestructures d'integritat del Grup i fomentar la cultura de la comunicació com a mecanisme per prevenir i detectar amenaces a l’interès públic.

Les informacions o comunicacions poden dirigir-se a la persona Responsable del Sistema Intern d'Informació (en endavant, el “RSII”) a través de Canal Ètic (canal intern d'informació) de DFV®GROUP, per qualsevol dels següents mitjans:

 • Correu electrònic a l'adreça: complianceofficer@divasa-farmavic.com.
 • Correu postal ordinari a l'adreça: Carretera de Sant Hipòlit, km. 71, 08503 Gurb, Barcelona (a l'atenció del RSII).
 • Mitjançant escrit físic lliurat al RSII.
A sol·licitud de la persona informant, també podrà presentar-se la comunicació mitjançant una reunió presencial amb el RSII en el termini màxim de set dies des de la recepció de la citada sol·licitud.

Les informacions verbals realitzades a través de reunió presencial amb el RSII han de documentar-se d'alguna de les següents maneres, previ consentiment de la persona informant:

a) mitjançant una gravació de la conversa en un format segur, durador i accessible, o

b) a través d’una transcripció completa i exacta de la conversa realitzada pel personal responsable de tractar-la.

En cas de gravació de la conversa, s'advertirà a la persona informant que la comunicació serà gravada i se l’informarà del tractament de les seves dades personals d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016 (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD).

Sense perjudici dels drets que li corresponen d'acord amb la normativa sobre protecció de dades, s'oferirà a la persona informant l'oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura la transcripció de la conversa.

El Canal Ètic també permet la presentació i posterior tramitació de comunicacions anònimes.

Si bé la utilització del Canal Ètic és preferent, les comunicacions també es podran remetre, si escau, a l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (A.A.I.) o a les autoritats o òrgans autonòmics corresponents, al Ministeri Fiscal, a la Fiscalia Europea o a l'autoritat competent segons procedeixi.

El Sistema Intern d'Informació del Grup compleix els requisits de l'article 5.2 de la Llei 2/2023:

a) Permet que les persones a les quals els hi aplica la Llei 2/2023 puguin comunicar informacions, per varis mitjans, sobre les accions, omissions i infraccions previstes al seu article 2.

b) Es gestiona de forma segura, de manera que es garanteix que les comunicacions puguin tractar-se de forma efectiva dins del Grup, així com la confidencialitat de la identitat de la persona informant i de qualsevol tercera persona esmentada a la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació d'aquesta, així com la protecció de dades, impedint l'accés de personal no autoritzat.

c) Disposa d’un Protocol del Sistema Intern d'Informació, d'ús del Canal Ètic i d'actuació del RSII que estableix garanties per a la protecció de les persones informants:

 • Enviament d'un justificant de recepció de la comunicació a l'informant, en el termini de set dies naturals següents a la seva recepció.
 • Termini màxim de tres mesos per donar resposta a les actuacions d’investigació, en els termes previstos a l'article 9 de la Llei 2/2023.
 • Emplenament i custòdia de forma diligent d'un llibre-registre d'informacions.
 • Possibilitat de mantenir la comunicació amb la persona informant i, si es considera necessari, de sol·licitar-li informació addicional.
 • Establiment del dret de la persona afectada a ser informada de les accions, omissions o infraccions que se li atribueixen i a ser escoltada en qualsevol moment.
 • Garantia de confidencialitat quan la comunicació sigui enviada per canals de denúncia que no siguin els establerts o a personal no responsable del seu tractament, així com establiment de l'obligació de que la persona que la rebi la remeti immediatament a la persona RSII.
 • Respecte a la presumpció d'innocència i a l'honor de les persones afectades.
 • Respecte a les disposicions sobre protecció de dades personals (Títol VI de la Llei 2/2023).
 • Compromís de remissió de la informació al Ministeri Fiscal amb caràcter immediat quan els fets puguin ser indiciàriament constitutius de delicte.
DFV®GROUP es compromet expressament a no dur a terme actes constitutius de represàlia, incloses amenaces o temptatives de represàlia, contra les persones que presentin una comunicació realitzada de bona fe, i a aplicar mesures de protecció durant la tramitació d'un expedient en relació a les persones afectades per una possible comunicació.
FondoNacEfiEner         

POLÍTICA DE GALETES


POLÍTICA DE PRIVACITAT


SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ


linkedin-logo1 


Group Divasa Farmavic © 2012
NoNewCAT