Política de Privacitat

Última data d’actualització: 24 de gener de 2024.


1.           OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que realitza DIVASA-FARMAVIC, S.A. (en endavant, “DIVASA” o “empresa”).

 
2.           RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals és DIVASA, amb domicili social a la Carretera de Sant Hipòlit, km. 71, 08503 Gurb (Barcelona) i correu electrònic en matèria de protecció de dades personals rgpd@divasa-farmavic.com.
 

3.           DADES PERSONALS

DIVASA recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades, segons correspongui en cada cas.

El titular de les dades personals (en endavant, “interessat” o “persona interessada) garanteix l'autenticitat de les dades comunicades i serà l'únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.


4.           FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran per les finalitats i bases jurídiques següents, segons correspongui en cada cas:

 

Finalitats

Base jurídica

-        Gestió administrativa pròpia de la relació contractual existent, que inclourà el control dels pressupostos i les comandes, així com la gestió i el control del pagament i el cobrament de les factures corresponents.

-        Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

-        Gestió de les comunicacions realitzades en virtut de la Llei 2/2023, iniciació, en el seu cas, del procediment d’investigació corresponent i adopció de les mesures correctores que, en el seu cas, procedeixin.

Compliment d'una obligació legal.

-        Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada a DIVASA amb l’objectiu de participar en els processos de selecció de personal que realitzi l’empresa, així com valorar les sol·licituds per realitzar les pràctiques a la mateixa. En cas que fos d’interès per l’empresa, es contactaria amb la persona interessada amb la intenció de valorar la seva candidatura. En qualsevol moment, la persona interessada podrà retirar el seu consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

Consentiment de l’interessat.

-        Manteniment del contacte professional amb motiu de la relació entre DIVASA i els seus clients i proveïdors.

Interès legítim.

-        Gestió de comunicacions realitzades en virtut de la Llei 2/2023, les quals continguin categories especials de dades personals. Aquestes dades només es tractaran quan resulti estrictament necessari per l’adopció de mesures correctores i/o l’inici del procediment d’investigació corresponent, i/o la tramitació dels procediments sancionadors o penals que, en el seu cas, procedeixin.

Interès públic essencial.
5.           MESURES ADOPTADES

DIVASA garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

6.           DESTINATARIS

DIVASA no vendrà les dades personals objecte dels seus tractaments. A més, no realitzarà cessions a tercers, excepte en cas d'obligació legal i de tercers contractats.

Les dades personals obtingudes fruit de les comunicacions realitzades en virtut de la Llei 2/2023 podran ser comunicades, en el seu cas, en el marc d’una investigació, a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competent.


7.           TERMINIS DE CONSERVACIÓ

DIVASA conservarà les dades personals únicament durant el període de temps que fos necessari per dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides.

En cas que la base jurídica del tractament sigui el consentiment de l’interessat, les dades personals es conservaran fins que aquest revoqui el seu consentiment o durant un període màxim de dos anys des de la recepció de la informació i/o documentació citada anteriorment (el que succeeixi primer).

Un cop finalitzada la finalitat per la qual es van recollir les dades personals, revocat el consentiment de l’interessat o un cop finalitzat el període de dos anys anteriorment citat, les dades es conservaran durant tot el període de temps en el qual poguessin exigir-se responsabilitats a DIVASA segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

En el cas de les dades personals obtingudes fruit de la gestió de les comunicacions realitzades en virtut de la Llei 2/2023, aquestes es conservaran durant el temps imprescindible per decidir sobre la procedència d’iniciar una investigació en relació als fets informats. En cas que fos oportú adoptar mesures correctores, les dades es conservaran durant el temps que duri l’aplicació d’aquestes mesures. Per altra banda, en el supòsit que fos necessari iniciar la tramitació de procediments sancionadors o penals, les dades es conservaran durant el temps que duri el procediment sancionador o penal.

En tot cas, si la decisió sobre la procedència d'iniciar una investigació sobre els fets informats no s'adoptés en un termini de tres mesos, les dades personals contingudes a la comunicació es suprimiran, excepte aquelles dades que sigui estrictament necessari que es conservin bloquejades per a mantenir evidència del funcionament del sistema de conformitat amb la Llei 2/2023.

També seran suprimides aquelles dades personals que revelin conductes que no estiguin incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 2/2023, així com aquelles dades personals no considerades veraces, a excepció que aquesta manca de veracitat pugui constituir un il·lícit penal. En aquest últim cas, es guardarà la informació durant el temps necessari fins que s’hagi tramitat el procediment judicial.

8.           DRETS DELS INTERESSATS

En qualsevol moment la persona interessada podrà sol·licitar a DIVASA l’accés a les seves dades personals, la seva rectificació o supressió, la limitació o oposició al seu tractament, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades, enviant un escrit a l’adreça de correu electrònic rgpd@divasa-farmavic.com, o bé a l’adreça postal següent: Carretera de Sant Hipòlit, km. 71, 08503 Gurb (Barcelona).

En concret, podrà exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

•   Accedir a les seves dades personals.

•   Rectificar les dades inexactes o incompletes.

•   Sol·licitar la supressió de les dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals van ser recollides.

•   Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa sobre protecció de dades.

•   En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, la persona interessada podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals. En aquests casos, DIVASA deixarà de tractar les dades, excepte acrediti motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

•   Obtenir intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de DIVASA, si s’escau.

•   Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les dades personals, la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l'autoritat de control en la matèria, situada al Carrer Jorge Juan, número 6, 28001 Madrid (www.aepd.es).


 
 POLÍTICA DE PRIVACITAT

FondoNacEfiEner         

POLÍTICA DE GALETES


POLÍTICA DE PRIVACITAT


SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ


linkedin-logo1 


Group Divasa Farmavic © 2012
NoNewCAT